GOD SE VRAE

 

Lees: Gen. 3: 1 24

 

Deur AS Venter

 

 

 

INLEIDING

 

Die gedagte wat normaalweg aan n vraag gekoppel word, is dat die vraesteller inligting onbekend aan hom, van die ander persoon wil verkry.  Die vraesteller kan ook die persoon aan wie die vrae gestel word se kennis toets, of dit kan wees dat die vraesteller die persoon aan wie die vraag gestel word, die implikasies van n spesifieke situasie wil laat snap.

 

In hierdie gelese gedeelte vind ons dat God aan die mens vier opeenvolgende vrae vra volgens vers 9, 11 en 13, met die kernvraag volgens vers 9 ...Waar is jy?

 

Die feit dat dit God is wat die vrae vra, mag nooit gesien word asof daar enigsins by God n sweem van onkunde sou kon wees nie.  Wat wel vir ons hier uitstaan is dat God deur die vrae, maar spesifiek deur die vraag volgens vers 9,  die mens tot die besef wil bring dat God alles weet en dat die mens deur hierdie vraag sy posisie voor God sal besef.

 

Ek glo daar is talle verwysings in die Bybel waar God aan die mens vrae stel, maar daar is vier spesifieke vrae wat God aan vier onderskeie persone in die Bybel gestel het, wat ons aandag verdien omdat die mens se disposisie voor God, hierdeur uitgedruk word.

 

WAAR IS JY?

 

Die eerste vraag van God wat ek aan u wil voorhou, is die vraag volgens Gen. 3: 9 ...Waar is jy?

 

Hierdie vraag is dikwels deur predikers as die donkerste teks in die Bybel beskryf, omdat dit die verwydering tussen God en die mens impliseer.  Dit was per slot van sake die eerste woorde wat daar tussen God en die mens, in sy gevalle toestand, gewissel is.

 

Ons mag egter nie net die negatiewe sy van hierdie vers beklemtoon nie, omdat hierdie vers ook die liefde van n soekende God kom illustreer, want dit was God wat eerste na die mens, in sy gevalle toestand, uitgereik het.

 

Ons weet dat daar talle vrae in die alledaagse lewe gevra word, wat onbeantwoord by die mens verby gaan, maar die wyse waarop God die vraag: Waar is jy? tot Adam en Eva rig, is so gestel dat dit n definitiewe antwoord vereis. Deur hierdie vraag te vra het God die mens Adam en Eva tot die werklike besef van hulle toestand voor God gebring, sodat hulle hul behoefte tot God se genade sou snap, maar deur hierdie vraag was Adam en Eva genoodsaak om te reageer.

 

Ja, hulle eerste reaksie was een van verontskuldiging, maar deur hierdie vraag het die mens sy disposisie besef, wat noodwendig ook by hulle die behoefte na verlossing tot gevolg gehad het.  Daarvan getuig die verwerping van Kain en die aanvaarding van Abel se offers, wat beslis n voortvloeisel van Adam se offers moes wees.

 

God het nie net aan Adam en Eva die vraag gevra: Waar is jy? nie, maar deur al die eeue heen is God steeds deur die Persoon van die Heilige Gees, besig om hierdie vraag aan n verlore mensdom te stel, sodat n verlore sondaar sy posisie voor God sal besef, daarom dat ons lees in Titus 2:11 Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn.

 

Die woorde van God se vraag mag van persoon tot persoon verskil, maar die inhoud van God se vraag het nog nooit verander nie.  Sal ek ooit daardie aand in September 1985 vergeet toe God se vraag ook aan my gestel is:  Wat maak jy met jou lewe?  Dit was hierdie woorde wat my op daardie oomblik laat besef het waar ek voor God gestaan het.  Net soos Adam in vyandskap teenoor God.

 

So jammer dat die mens homself toenemend op hierdie vraag voor God wil regverdig, terwyl dit dikwels die kerk en ouers is wat aan kinders die antwoord tot selfregverdiging voor God, bied. Ons is mos maar almal kindertjies van God.  Ons is mos gedoop, aangeneem en voorgestel.

 

Ten spyte van die mens se selfregverdiging, vra God steeds die vraag, daarom dat die satan daarin geslaag het om die mens n nuwe weg tot selfregverdiging te bied, naamlik, om die mens weg te hou van God se vraag, deurdat mense nie meer kerk toe gaan nie en ook nie meer die Bybel lees nie.

 

Die vraag is net of ons wat in hierdie boodskap deel, reeds positief op God se vraag gereageer het, sodat God deur ons lewens die vraag aan n verlore mensdom kan vra.

 

WAAR IS JOU BROER

 

Die tweede vraag van God wat ek aan u wil voorhou is die vraag wat God aan Kain gestel het volgens Gen. 4: 9 ...Waar is jou broer...?

 

Kain slaan Abel dood, waarop God Kain tot verantwoording roep met die woorde:  Waar is jou broer?

 

Hierdie vraag dui op die verwantskap wat daar tussen Kain en Abel bestaan het, naamlik dat hulle broers was.

 

Ek glo dat dit n vraag is wat God deur al die eeue heen steeds vra en dikwels word hierdie vraag ook aan kinders van God gevra ten opsigte van mede broers en susters in die familie van Jesus Christus.  Dit is ook n vraag wat God aan u en my vra, want waar is ons broers en susters in hierdie dae van toenemende afval en verval?

 

Het ons nog n passie vir mede broers en susters wat moeg geword het langs die lewenspad?  Die vraag is net:  Hoeveel kinders van God l langs die lewenspad vermoor deur mede broers en susters weens geestelike afguns of selfgesentreerdheid waaraan ons toegegee het?  Daarom vra God die vraag:  Waar is jou broer?

 

Verder sien ek dat hierdie vraag van God n onbetrokkenheid van Kain teenoor sy broer uitsluit, omdat dit weereens n definitiewe antwoord vereis.

 

Kind van God, ons kan ook die vraag van God in hierdie dag hoor oor n broer of suster in Christus, maar onbetrokkenheid sou neerkom op n arrogante antwoord soos wat Kain aan God gegee het volgens Gen. 4: 9  ...Is ek my broer se wagter?

 

Paulus s juis volgens Rom.15:1 dat ek my broer se wagter moet wees, want ons lees:  En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie.

 

Sal ons as kinders van God nie opnuut in hierdie laat stadium van hierdie dispensasie reageer op God se vraag:  Waar is jou broer?, deur opnuut moeite te doen om as kinders van God, mekaar se belange op die hart te dra nie? 

 

Ja, ons moet selfs verder gaan deur mekaar te bemoedig, om soos die eerste gemeentes, mekaar opnuut daaraan te herinner dat Jesus opgestaan het en dat Hy eersdaags weer sal kom, sodat ons en ons broers en susters gereed sal wees om Hom tegemoet te gaan.

 

God vra aan u en my in hierdie oomblik:  Waar is jou broer?

 

WAT MAAK JY HIER? 

 

Die derde vraag van God wat ek met u wil behandel, vind ons opgeteken in 1Kon.19: 9 & 13 waar ons die woorde lees:  Wat maak jy hier, Elia?

 

Ela, die man van God wat onverskrokke vir God teenoor die vierhonderd en vyftig profete van Baal gestaan het, vind ons moedeloos onder die besembos.  Daar kry hy dan n opdrag van n engel om na Horeb te gaan.

 

Ela wat daardie geestelike oorwinnings vir God behaal het, staan nou voor God vanwe sy moedeloosheid en skielike gebrek aan ywer vir die saak van God.  Hy wat in naam van God opgetree het, moet homself nou voor God verantwoord, want God vra aan hom die vraag:  Wat maak jy hier, Ela?

 

Op die oog af lyk dit of Ela op die regte plek is, want hy is in teenwoordigheid van God, maar in geestelike stand is hy nie op die plek waar God hom wil h nie, daarom dat God aan hom vra:  Wat maak jy hier?

 

Sou God se vraag nie dalk ook nou in Sy deursoekende lig aan u en my moet uitgaan nie?  Op die oog af in teenwoordigheid van God.  Ja, ons is hier in die kerk, maar hoe is dit met u en my geestelik gesteld op hierdie oomblik?  Is ons nog brandende besig om die stryd te stry of het ons ook al soos die massas moedeloos geword, omdat dit mag lyk asof dit nie meer die moeite werd is nie?

 

Ela se antwoord aan God was volgens 1Kon. 19: 14 ...Ek het baie geywer vir die Here, die God van die lerskare; want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het; en hulle soek my lewe om dit weg te neem.

 

Kind van God:  Is dit nie presies die toestand wat in Suid Afrika heers nie?  Ons volk het sy rug op God gedraai, die eredienste en bidure loop leeg en word op talle plekke afgestel.  Daarby word predikers wat die woord in waarheid verkondig aan toenemende vervolging blootgestel. 

 

Dit voel werklik of daar net n klein klompie kinders van God oorgebly het en word die druk al hoe hewiger om aan geestelike moedeloosheid toe te gee.  Dit is aan u en my wat in hierdie geestelike stryd begin wankel het, dat God se vraag ook in hierdie oomblik uitgaan:  Wat maak jy hier?

 

God s ook vir jou en my soos wat Hy vir Ela volgens 1Kon.19:15 ges het:  Gaan terug op jou pad...  want daar is nog werk wat vir God afgehandel moet word.

 

WAAROM VERVOLG JY MY?

 

Die laaste vraag van God wat ek aan u wil voorhou, vind ons opgeteken in Hand. 9: 4 ...Saul, Saul, waarom vervolg jy My? 

 

Saulus, wat later Paulus geword het, het in opdrag en in outoriteit van die geestelike leiers van sy tyd, die kerk van Jesus Christus vervolg met die doel om dit tot niet te maak, totdat hy hom in Jesus Christus se vraag vasgeloop het: Waarom vervolg jy My?

 

U kan dalk die vraag in die hart h, waarom hierdie vraag by hierdie boodskap insluit is.  As antwoord wil ek die nood van die kerk van ons dag aan u voorhou.  Nog nooit in die geskiedenis was daar so n blatante verwerping van die Godheid van Jesus Christus nie.  Nog nooit was hierdie aanval so fel as juis vanuit alle fasette van die samelewing nie.

 

Die rolprent en mediabedryf vervolg Jesus Christus deur die mees godslasterlike uitlatings denkbaar.  Die regering van die dag vervolg Jesus Christus deur Hom dood te swyg en by dit alles is daar vanuit kerklike kringe al hoe meer stemme ten gunste van die sogenaamde Nuwe Hervorming wat niks anders is as n moderne vervolging en vermoording van die kerk van Jesus Christus nie.

 

Is dit nie vanuit hierdie kringe dat die Godheid van Jesus bevraagteken word nie?

 

Is dit nie vanuit hierdie kringe dat die maagdelike geboorte, en opstanding uit die dood verwerp word nie?

 

Is dit ook nie vanuit hierdie kringe dat die boodskap van n letterlike wederkoms verag en verwerp word nie?

 

Die vraag gaan daarom ook in hierdie dag uit aan die sigbare kerk:  Waarom vervolg jy My? 

 

Die vraag gaan ook op hierdie oomblik uit, sodat ons as kinders van God opnuut oor ons taak en roeping as kinders van God sal besin.  Kan ons langer neutraal staan teenoor die winde van verandering wat besig is om deur die sigbare kerk in Suid Afrika te waai, want dan is God se vraag ook aan ons gerig: Waarom vervolg jy My?

 

Die vraag gaan ook in hierdie dag uit sodat ons as kinders van God die erns van die tyd sal snap om opnuut as bidders en getuies hierdie bose vervolging te te staan.

 

SAMEVATTING

 

God het spesifieke vrae aan spesifieke persone gerig sodat in elk van die vier voorbeelde die persoon sy posisie voor God sou snap.

 

 

GEVOLGTREKKING

 

God se vrae word ook in hierdie dag aan ons gerig.

 

TOEPASSING

 

Watter vraag het tot jou gespreek?

 

God se vrae het telkens n definitiewe reaksie vereis.  Wat gaan jy met God se vraag aan jou doen? U

 

 

 


 

 

DIE GUNSTIGE TYD TOE

GOD JOU BESOEK HET

 

Lees : Lukas. 19: 29-44

 

Deur AS Venter

 

 

INLEIDING

 

Van u wat ouer is sal miskien die prent Beautiful People van Jamie Uys onthou.  Dit is n natuurprent wat die voortbestaan van plante en diere in die Khalahari uitbeeld.

 

Wat besonder treffend aan hierdie prent was, is dat hierdie woestyngebied met tye in n lushof omskep kan word.  Dit gebeur wanneer goeie rens oor hierdie gebied uitsak.  Omdat dit woestyngebied is, vind ons dat daar soms jare verby gaan sonder n enkele druppel ren, maar die oomblik as daar n goeie bui ren uitsak, ontkiem daar n verskeidenheid plantsade.  Die saad het in hierdie dorre, barre aarde gel, tot op daardie oomblik toe daar gunstige omstandighede deur die ren vir hierdie plante geskep is, om te ontkiem.

 

Die was in die lig van hierdie gedagtes dat ek die woorde van die Here Jesus volgens Luk. 19: 44 oordink het, want ons lees:  ...omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie.

 

Net soos wat daar in die natuur n gunstige tyd nodig is vir daardie dorre aarde om in n lushof omskep te word, net so is daar in die geestelike lewe vir n verlore sondaar n gunstige tyd nodig, om van n verlore sondaar tot kind van God getransformeer te kan word.

 

Uit ons gelese gedeelte is dit duidelik dat God wel vir die volk Israel so n gunstige tyd bestem het en dit bring ons dan by die vraag:  Wat moet ons verstaan onder die gunstige tyd toe God Sy volk besoek het?

 

 

 N GUNSTIGE TYD IS N TYD VAN GENADE OMDAT DIE MENS DEUR GOD BESOEK WORD  

 

Ons lees in Vers 44  ...omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie.

 

Wanneer Jesus hierdie woorde uitspreek, dui dit op n spesifieke tydsgewrig in die geskiedenis van die volk Israel, naamlik van die oomblik toe Jesus aan die volk as die Seun van God, deur die doop van Johannes uitgewys is, tot met die intog in Jerusalem, wat dan daarna geleidelik afgeneem het tot met die verwoesting van Jerusalem in 70 nC.

 

Nie net is Jesus deur Johannes volgens Joh. 1: 36 as die Lam van God uitgewys nie, maar was die tyd van Jesus se omwandeling op aarde gekenmerk deur tekens en wonders, deurdat Ou Testamentiese profesie in Jesus in vervulling gegaan het.

 

In ons gelese gedeelte kyk Jesus na die stad Jerusalem as hoofsetel van die Joodse volk en Hy sien n volk onder die Romeinse juk met Judaisme wat die godsdiens van die tyd oorheers het en dan noem Hy dit die gunstige tyd waarop hierdie volk deur God besoek is.

 

Onmiddellik besef ons dat die gunstige tyd van God nie noodwendig vanuit n menslike oogpunt n gunstige tyd hoef te wees nie, maar dat dit volgens God se tydsberekening die gunstige tyd vir hierdie volk was.  Dit was God se tyd waarop Hy hierdie volk opgeroep het en wou toerus om as verkondigers van die koninkryksboodskap op te tree.

 

Net soos wat daar vir die volk Israel n gunstige tyd aangebreek het, het God dit bestem dat daar vir elke mens n gunstige tyd sal aanbreek, waarop God hom of haar sal besoek, want ons lees in Titus 2:11 Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn.

 

Dan besef ons dat die gunstige tyd wanneer God n mens of volk besoek, nie noodwendig rondom die mens se voorspoed of gunstige omstandighede draai nie, maar wel daarom dat die mens, ten spyte van sy omstandighede, die gunstige tyd van God sal opmerk.

 

Dr. Danie Steyn het vertel van die jongman wat hom geskakel het met die woorde:  Ek dank God dat ek longontsteking gekry het, want daar op my bed kon ek na aanleiding van n boodskap oor die radio, my lewe aan Jesus gee.

 

 

N GUNSTIGE TYD IS DIKWELS N TYD WAT NIE DEUR DIE MENS WAARGENEEM WORD NIE 

 

Hierdie gunstige tyd word om verskeie reders nie deur die mens waargeneem nie.

 

Weens die bedekking van die mens se o

 

Ons lees in Luk.19: 42 ...As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien!  Maar nou is dit vir jou o bedek.

 

Paulus s in hierdie verband met spesifieke verwysing na die Joodse volk volgens Rom. 11: 8  ...God het hulle gegee n gees van diepe slaap, o om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.

 

n Bedekking van o is die gevolg van doelbewuste sondes waarin die mens verkies om voort te leef.  n Bedekking van die o, omdat die mens nie sy nood wil erken nie en daarom ook nie die nodigheid sien om op God se bemoeienis te reageer nie.

 

 

DIE GUNSTIGE TYD WORD NIE WAARGENEEM NIE VANWE ONKUNDE  

 

Ons lees in Hand. 17:30  God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer.

 

God het die tyd van onkunde oorgesien en daarmee saam word die verlossingsboodskap aan die wreld oorgedra dat Jesus ons Voorspraak is, maar dat Hy ook reg sal spreek aan die einde van tyd.

 

As God dan die tye van onkunde oorgesien het, kan die vraag met reg gevra word, hoe onkunde as n rede voorgehou kan word?  Omdat die mens doelbewus die weg van misleiding volg, daarom dat hy in onkunde verval.

 

Hoeveel mense merk nie die gunstige tyd op nie, omdat hulle vashou aan sakramente, leerstellings of sieninge waaraan hulle meer outoriteit as aan die woord van God verleen. Hoeveel van ons het nie al die uitdrukking gehoor nie: Ek weet die Bybel s dat daar n hel is, maar ek glo darem nie dat n God van liefde n mens in die hel sal werp nie.

 

 

DIE GUNSTIGE TYD WORD NIE WAARGENEEM NIE OMDAT MENSE N DOELBEWUSTE KEUSE MAAK OM NIE VIR DIE KOMENDE OORDEEL TE VLUG NIE

 

Ons lees in Matt.13: 37 Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie.

 

Die gunstige tyd toe God hierdie volk besoek het deur die profete wat in Naam van God vir hierdie volk opgetree het, is verwerp en dan gebruik Jesus n voorbeeld uit die natuur om hierdie Goddelike bemoeienis met hierdie volk te illustreer, naamlik om hulle bymekaar te maak soos n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak.

 

Die hen wat haar kuikens, selfs ten koste van haar eie lewe, onder die vlerke teen die naderende gevaar, beskerm.

 

Die hen en haar kuikens sien die naderende gevaar, terwyl hierdie volk nie die gunstige tyd waargeneem het, waarin Jesus tussen hulle en die ewige dood wou staan nie.

 

HOE SAL ONS WEET WANNEER HIERDIE GUNSTIGE TYD DAAR SAL WEES? 

 

Ons lees in Luk.19: 42 As jy tog maar geweet het, ja, ook in hierdie dag van jou, die dinge wat tot jou vrede dien...

 

Dit is duidelik dat Jesus na die spesifieke dag van Sy intog in Jerusalem verwys as die gunstige dag waarop hierdie volk deur God besoek is.

 

Hierby kan ons ook die Ou Testamentiese voorbeeld volgens Jes.1:18 voeg:  Kom nou en laat ons die saak uitmaak, s die Here:  al was jou sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol.

 

Paulus bevestig die gedagte dat die gunstige tyd wat God die mens besoek nou is, want ons lees in 2Kor. 6: 1-2  En as medewerkers vermaan ons julle ook dat julle die genade van God nie tevergeefs mag ontvang nie.  Want Hy s:  In die tyd van die welbehae het Ek jou verhoor, en in die dag van heil het Ek jou gehelp.  Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil.

 

Die gunstige tyd is nou, want nou is die tyd wat God jou besoek sodat elkeen God se guns kan ontvang, naamlik vergifnis van sondes, terwyl satan die mens rig om uit te stel.

 

DIE GUNSTIGE TYD IS N TYD WAT VERBY GAAN 

 

Ons lees in Luk. 19: 44 Hulle sal jou en jou kinders in jou teen die grond verpletter; en hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die gunstige tyd toe God jou besoek het, nie opgemerk het nie.

 

n Geweldige oordeel word oor die stad Jerusalem en sy inwoners aangekondig, wat dan ook letterlik in 70 nC in vervulling gegaan het.  Hierdie oordeel het die Joodse volk oorgekom, omdat die gunstige tyd toe God hulle besoek het, vir hulle verby gegaan het.

 

Dit was nie n tyd wat sonder waarskuwing vir die volk verby gegaan het nie, want ons lees dat Paulus n uitspraak gemaak het, wat hierdie volk moes laat besef het dat die gunstige tyd van God se besoeking besig was om verby te gaan.  Ons lees in Hand 18: 4 6 En hy (Paulus) het elke sabbat in die sinagoge gespreek en Jode sowel as Grieke oortuig.  En toe Silas en Timthes van Macedoni afgekom het, was Paulus ywerig besig om aan die Jode kragtig te betuig dat Jesus die Christus is.  Maar toe hulle aanhou om testand te bied en godslasterlike dinge te spreek, het hy sy klere uitgeskud en vir hulle ges:  Julle bloed is op julle hoof.  Ek is rein.  Van nou af sal ek na die heidene gaan.

 

Omdat hulle die gunstige tyd nie opgemerk het nie en dit openlik verwerp het, het hierdie tyd ook vir hierdie volk verby gegaan.  Lees maar in die geskiedenis hoe hierdie volk vanaf 70nC aan die uiterste beproewing onderwerp is, met n komende groot verdrukking wat nog op hulle wag, juis omdat die gunstige tyd vir hulle verby gegaan het.

 

SAMEVATTING

 

Wanneer ons die woorde volgens ons gelese gedeelte oordink, weet ons dat dit spesifiek op die Joodse volk van toepassing is. 

 

  

GEVOLGTREKKING

 

Hierdie woorde van Jesus is egter nie net tot die Joodse volk beperk nie, maar is steeds van toepassing op elke volk, gemeente of indiwidu.

 

Kyk ek na die my volk, dan besef ek dat ons op n glybaan na God se oordele op pad is, omdat die gunstige tyd toe God ons as volk besoek het deurdat groot godsmanne in hierdie land opgetree het, ook grootliks ongemerk by ons verby gegaan het.

 

Kyk ek na die kerk in die algemeen, die verbrokkeling van gesinne en die feit dat daar so min siele is wat nog gered word in ons land, dan moet ons erken dat die gunstige tyd ook grootliks vir ons verby gegaan het.

 

TOEPASSING

 

Ons het duidelik gesien dat die gunstige tyd wat God die mens besoek nou is.

 

Die feit dat u hierdie artikel gelees het, dui op die gunstige tyd wat God u ook nou kom besoek het, maar hoeveel tyd het jy nog oor voordat ook jou gunstige tyd verby gaan as jy onaangeraak op jou pad sou voortgaan.

 

Mag God genade gee sodat jy die gunstige tyd waarop God jou nou besoek sal opmerk. U

 

 


 

 

DIE VOORREGTE VAN KAPERNAUM

 

Lees : Luk. 5: 17 26

 

Deur AS Venter

 

 

INLEIDING

 

Ons lees in Luk. 10: 13 15 Wee jou, Grasin, wee jou , Betsida!  Want as in Tirus en Sidon die kragtige dade plaasgevind het wat in julle plaasgevind het, sou hulle lankal in sak en as gesit en hulle bekeer het.  Maar vir Tirus en Sidon sal dit in die oordeel verdraagliker wees as vir julle.  En jy, Kaprnam, wat tot die hemel verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word.

 

As die Seun van God, n oordeel oor mense, stede en volke uitgespreek het, verdien dit ons aandag, want God se oordele is slegs uitgespreek in die geval van volgehoue ongehoorsaamheid.  Volgehoue ongehoorsaamheid en n doelbewuste verwerping van geestelike voorregte. 

 

Let ons op ons gelese gedeelte oor die genesing van die verlamde man en sou ons die ooreenstemmende gedeelte volgens Mark. 2: 1 12 ondersoek, dan is dit duidelik dat die gebeure rondom die verlamde man, in Kapernaum plaasgevind het. Ons ken die verhaal hoe hierdie verlamde man, wat vanwe die skare, deur sy vriende deur die dak neergelaat is en hoe hierdie verlamde man volgens Luk. 5: 20 op grond van sy vriende se geloof, genesing ontvang het.

 

Daar het talle genesings in baie ander stede en dorpe plaasgevind, maar as Kapernaum dan uitgesonder word as een van die stede waaroor God se oordele uitgespreek is, blyk dit dat daar meer in Kapernaum plaasgevind het as slegs die genesing van die verlamde man.  Daar moes sekerlik ook ander faktore betrokke gewees het, wat spreek van voorregte wat geminag is.  Ondersoek ons die gelese gedeelte, dan tref die woorde volgens Luk. 5: 17 ons, want ons lees:  En op een van die dae was Hy besig om te leer; en Farisers en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galilea en Judea en uit Jerusalem, het daar gesit, en daar was krag van die Here om hulle te genees.

 

Dit was n besondere dag want daar was krag van die Here om hulle te genees So maklik kan ons hierdie krag tot genesing koppel aan die liggaamlike genesing wat op die verlamde man van toepassing was.  Lees ons egter hierdie vers met aandag, dan is dit duidelik dat die krag van die Here om hulle te genees,op die Farisers en wetgeleerdes van toepassing was.  Tog as hierdie hele perikoop gelees word, is dit duidelik dat, met die uitsondering van die verlamde man, niemand anders genees is nie.  Dit terwyl daar krag van die Here was om hulle te genees, daarom kan met sekerheid ges word dat die voorreg van die krag tot genesing verwerp is.

 

Die vraag is net:  Wat moet ons verstaan onder die gedagte?  Daar was krag van die Here om hulle te genees, veral gesien in die lig daarvan dat daar geen aanduiding was dat van hierdie Farisers en wetgeleerdes liggaamlik ongesteld was nie.

 

Dit bring ons by die gedagte van die voorregte van Kapernaum.

 

DIE VOORREG VAN DIE REDDENDE GENADE VAN GOD WAT AAN HULLE VERSKYN HET 

 

As ons in Rom. 1: 16  lees:  Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is n krag van God tot redding vir elkeen wat glo... dan spreek dit van die redding van die siel, maar dit spreek ook van liggaamlike herstel in die geval van n liggaamlike ongesteldheid. Daarom is die omgekeerde uitdrukking volgens Luk. 5: 17  ...en daar was krag van die Here om hulle te genees  ook van toepassing op die geestelike genesing van die ongeredde.  So maklik kan ons ons blind staar teen die woorde; redding en genesing  terwyl die kern van die gedagte opgesluit l in die krag van God wat genesing en redding bewerk.

 

Die voorreg wat dus in hierdie geval deur die inwoners van Kapernaum, met spesifieke verwysing na die Farisers en wetgeleerdes, verwerp is, was die reddende genade van God wat aan hulle op hierdie besondere dag verskyn het.  Ja, die reddende genade van God het in die persoon van Jesus Christus self aan hierdie mense verskyn.

 

Dit is in die lig daarvan dat ons teks s dat Jesus besig was om te leer, dat ons die aangekondigde oordele oor Kapernaum snap, want s die woord van God nie tereg in Hand. 17: 30 God het die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy n dag bepaal het waarop Hy die wreld in geregtigheid sal oordeel deur n Man...   Hierdie Man is Jesus die Christus van God en dit is hierdie Jesus wat deur die inwoners van Kapernaum verwerp is.

 

Die vraag is net, oor hoeveel stede sal God se oordele uitgebrei word, omdat God se woord vir ons s volgens Titus 2: 11  Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. ?

 

Alhoewel dit nie meer Jesus in die vlees is wat hier op aarde wandel en oortuig van sonde nie, is die ganse mensdom in hierdie genadedispensasie bevoorreg in die sin dat dit God die Heilige Gees is wat die oortuigingswerk doen, daarom lees ons in Joh. 16: 8 9  en as die Hy kom, sal Hy die wreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel.  Vers 9  van sonde, omdat hulle in My (Jesus) nie geglo het nie

 

Watter oordele sal God nie oor Suid Afrika moet uitspreek nie, want het ons nie vanwe ons voorregte, oor die jare heen as Christelike Suid-Afrika bekend gestaan nie?  Is dit nie Suid Afrika wat die besondere sen van n magtige herlewing tydens die bediening van Andrew Murray ervaar het nie?  Tog moet ons met skaamte bely dat die massas Jesus verwerp het, want ons het ons kerk en ons opinies wat swaarder weeg as die voorreg van die reddende genade van God, wat aan elkeen van ons verskyn het.

 

Het die kerklike bevolking van Suid-Afrika nie in dieselfde strik as die Farisers en wetgeleerdes beland nie, want daar was krag van die Here om hulle te genees, maar hulle gee die boodskap aan, aan die verlamde man?   Hulle het nie besef dat hulle geestelike genesing nodig het nie.  Net so word die boodskap van redding deur kerklidmate aangegee na die volgende persoon, want dit is n boodskap vir die heiden en nie vir goeie opgevoede mense nie. 

 

Is dit nie juis soveel te meer rede dat ons as lidmate van die Evangelies Gereformeerde Kerk moet waak oor ons kinders wat in die kerk onder hierdie boodskap van redding groot word nie?  Die gevaar bestaan dat hulle die boodskap so goed kan ken, sonder om waarlik sekerheid van saligheid te h.

 

DIE VOORREG DAT JESUS HOM AAN HULLE AS GOD OPENBAAR HET 

 

Volgens Vers 20 het Jesus vir die verlamde man ges dat sy sondes vergewe is, waarop n redenasie onder hierdie Farisers en wetgeleerdes ontstaan het, want ons lees in Luk. 5: 21  ...Wie is Hy wat so godslasterlik praat?  Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?   Jesus maak dan n uitspraak wat Sy Godheid kom bevestig, want ons lees in Luk. 5: 24  Maar dat julle kan weet dat die Seun van die mens mag het op aarde om sondes te vergewe s Hy vir die verlamde man:  Ek s vir jou, staan op, neem jou bed op en gaan na jou huis toe.

 

Daar was krag van die Here om hulle te genees, want die Seun van die mens het die mag gehad, om tydens Sy aardse omwandeling, sondes te vergewe. Dit was juis die gevolgtrekking van die Farisers en wetgeleerdes, dat dit net God is wat sondes kan vergewe,  wat Jesus se Godheid bevestig het, maar wat hulle nie wou erken nie.

 

Jesus het n oordeel oor Kapernaum uitgespreek, omdat hierdie mense die Seun van God nie as God wou erken het nie.  Dit terwyl Hy Homself as sodanig aan hulle openbaar het.

 

Oordink ons hierdie gebeure, tref die gedagte ons dat God se oordele deur die eeue vas besluit is oor sovele mense, want hoeveel mense het in n oomblik van nood, toe n geliefde in die kake van die dood gel het deur n siekte, ongeluk of welke rede ook, na God geroep om genade, beskerming of genesing.  Dikwels word daar in so n krisisoomblik n belofte aan God gemaak, wat dan gerieflikheidshalwe vergeet word sodra die krisis afgeweer is.

 

Ondersoek ons die wyse waarop die krisis afgeweer is, kan ons nie anders as om te erken dat dit n ingryping van God was nie.  Ja, God het Homself aan daardie persoon en sy familie openbaar deurdat daar, ongeag die eenvoud van ingryping, n ingryping was in antwoord op die mens se noodroep. 

 

Die probleem kom egter daarby in, dat die mens wat hom wil losmaak van sy verantwoordelikheid voor God, dikwels n logiese verklaring probeer vind vir die ingryping van God en sodoende word die God van Sy posisie as God, beroof.

 

 

DIE VOORREG DAT JESUS DIE GEDAGTES VAN HULLE HARTE GEOPENBAAR HET

 

Ons lees in Luk. 5: 22  Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk, en Hy antwoord en s vir hulle:  Wat redeneer julle in julle harte?   Dat hierdie vers s:  ...Wat redeneer julle in julle harte? is n duidelike bewys dat Jesus nie in die eerste plek op n uitgesproke gedagte gereageer het nie, maar omdat Hy God is, het Hy die gedagtes van hulle harte geken.

 

Die vraag kan dalk gevra word hoe die openbaring van hulle gedagtes as n voorreg gesien kan word?  Ons lees in Jer. 17: 9 Bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja verdorwe is dit: wie kan dit ken? 

 

Die Godheid van Jesus Christus word aan hulle geopenbaar deur Jesus se uitspraak oor die verlamde man, met betrekking tot vergifnis van sondes.  Daar was krag van die Here om hulle van hulle geestelike nood te genees, tog sit hulle met n verdorwe hart wat  maak dat hulle hierdie uitreik van God na hulle, verwerp het.  Dit is hier waar die voorreg inkom wat hulle gebied is.  Jesus lig die gedagtes van hulle harte uit en stel dit vir hulle in perspektief, sodat hulle hul nood kan besef, om daardeur vergifnis van sondes te kan ontvang, maar hulle verwerp hierdie voorreg.

 

Ek s dit is n voorreg, want as Jesus Christus nie die verdorwenheid van my hart, deur die werking van die Heilige Gees kom uitwys het nie, dan sou ek steeds in daardie gees van selfregverdiging voort gegaan het, sonder om my nood na God te besef.  Ja, ek het van kleintyd af die voorreg gehad om van Jesus te hoor, en weekliks Sondagskool, Kinderkrans en dienste by te woon en daarby was my ouers kinders van God.  n Pragtige getuigskrif vir selfregverdiging, maar wat n voorreg was dit nie toe God se genade aan my verskyn het en die Heilige Gees die gedagtes van my hart kom openbaar het nie. 

 

Daardeur kon ek die verdorwenheid van my hart in God se lig sien, wat my gedring het om Hom te soek vir redding.  Daardie voorreg om my verlorenheid te kon besef, maar n nog groter voorreg om te kon besef dat daar krag van die Here was, waardeur ek gered kon word.

 

Ongelukkig is dit die minderheid wat besef dat dit n voorreg is, daarom dat die meeste mense net soos die Farisers en wetsgeleerdes optree, deur die openbaring van die gedagtes van hulle harte te ontken. 

 

Die optrede van mense weerspiel die feit dat hulle die openbaring van die gedagtes van die hart nie wil erken nie.  Hoeveel mens het al uit kerke bedank, of hulle loop met n aanstoot teenoor die predikant oor n boodskap van God, waardeur die gedagtes van hulle harte geopenbaar is. 

 

 

SAMEVATTING

 

Daar was krag van die Here om hulle te genees, maar hulle snap nie die voorreg van:

Hulle kies die weg van selfregverdiging.

 

GEVOLGTREKKING

 

Daar was krag van die Here om hulle te genees, maar hulle het hierdie voorregte by hulle verby laat gaan, daarom die woorde volgens Luk. 10: 15  En jy, Kapernaum wat tot die hemel toe verhoog is, jy sal tot die doderyk toe neergestoot word.

 

TOEPASSING

 

God se oordele is oor Kapernaum met sy inwoners uitgespreek, omdat hulle die voorregte wat God hulle gebied het, geminag het.

 

Dit bring ons by die vraag:  Hoe sal Suid-Afrika met sy inwoners, die oordele van God vryspring, nadat God se voorregte ons so oorvloedig gebied is? 

 

Hoe sal n siel God se oordele vryspring, nadat God by herhaling Sy voorregte aan so n siel kom bied het?

 

Die krag van die Here is in hierdie oomblik tot jou beskikking om jou te genees.  Moenie hierdie voorreg by jou laat verby gaan nie.

 

Mag God genade gee dat ons nie die sen van God sal minag nie, want vreeslik is dit om te val in die hande van n lewende God! U

 

 

 


 

Die HEILIGE BYBEL

HEELTEMAL WAAR

Deur Winkie Pratney

 

Die Bybel is nie soos enige ander boek wat al ooit geskryf is nie. Die aansprake van die Bybel verskil van enige ander boek dit is nie n menslike boek nie! God noem Sy Woord lewend. Maar tensy jy n deur en deur betroubare verbondenheid aan die waarheid het, sal die Bybel nie jou lewe verander nie dit sal net woorde en nogmaals soveel woorde sonder einde wees.

 

Baie van die Oosterse denkwyses maak gebruik van die Skrif. Hulle gebruik dit om die harte van mense te verower. Dit is omdat die Bybel so magtig is dat jy dit nie kan ignoreer nie. God het lewe in Sy Woord ingebou en al die sterk kultusse is kwaksalwers. Hulle steel grepe uit die Bybel en gebruik dit. Hulle span die waarheid daarvan in om die leuens te regverdig wat hulle verkondig. Net die feit dat selfs dele wat uit die verband geneem word kragtig genoeg is om mense te besiel, is vir jou n aanduiding wat die volkome Woord, gebruik onder die inspirasie van die Heilige Gees, kan vermag!

 

Enkele Getuigskrifte

 

Hier volg n paar feite wat waardevol sal wees vir enigiemand met n oop gemoed. Nou, jy hoef nie van jou verstand ontslae te raak ten einde hierdie feite te glo nie, maar as jy nie wil glo nie, sal niks jou oortuig nie. Mark Twain het ges, Dit is nie die dinge in die Bybel wat ek nie verstaan wat my pla nie,  dit is die dinge wat ek wel verstaan! Hierdie akkurate insig ontbloot die ware rede waarom meeste mense bang is om die Skrif te bestudeer. Hulle is bang hulle ontmoet straks die Outeur en hulle weet hulle is nog nie daarvoor gereed nie

 

Wat is dan hierdie boek se getuigskrifte? Ek kan vir jou s, Ek het so pas n boek geskryf en dit is die Woord van God. Dit is n uitmuntende boek het my n hele jaar geneem om dit te skryf. En jy sal alle reg h om te s, Bewys dit! In die verskillende universele godsdienste is daar 30 of 40 boeke en elkeen gee voor om die voortrefliker openbaring te wees. Jesus het ges, Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. (Matt. 24:35).

 

Die Bybel wend geen poging aan om sy inspirasie te verdedig nie. Jy sal geen vers vind nie wat s, Hierdie boek is regtig waar, jy beter dit dus glo!! Maar hier is iets interessant: Gnesis open met die woorde En God het ges nege keer in die eerste hoofstuk. Die stelling s die Here verskyn 23 keer in die laaste boek van die Ou Testament, Malegi. Jy het dus God s van Gnesis tot Malegi. The Lord spoke (die Here het gespreek) verskyn 560 keer in die Engelse vertaling van die eerste vyf boeke van die Bybel en ten minste 3800 keer in die hele Ou Testament! Jesaja verklaar minstens 40 keer dat sy boodskap regstreeks van die Here afkomstig is; Esgil 60 keer; en Jeremia100 keer! En die Here Jesus het aangehaal uit minstens 24 verskillende boeke van die Ou Testament dit is korrek, Hy het net aangehaal.

 

In die middel-1700s het Voltaire, een van die invloedrykste skrywers van sy dag, n kopie van die Bybel in sy hand omhoog gehou en verklaar dat binne 100 jaar vanaf sy tyd, Christendom van aansyn weggevee sal wees en in vergetelheid sal raak. Wat werklik lagwekkend is, is dat slegs 50 jaar n sy dood, die Geneefse Bybelgenootskap sy huis en sy drukpers gebruik het om stapels Bybels te druk en te versprei! Hulle het selfs sy huis hul hoofkwartier gemaak. God het n ongelooflike sin vir humor!

 

Kan Jy Die Bybel Skryf?

 

Gestel jy moet n boek skryf en jy moet dit s doen: Om mee te begin moet jy 40 verskillende skrywers vind heeltemal verskillende skrywers. Kry sommige wat hoogs geleerd is, selfs doktore kry dan ook n aantal boere. Gaan skraap n vent rens van n veeplaas af en s, Ek wil graag h jy moet my help om n boek te skryf. Vind daarna n paar vissers. Gaan af na die kaai en vind n paar krels afkomstig van San Francisco en s, Haai! luister hier, help my om n boek te skryf. En hulle s, Seker, in die haak ons sal jou help. Daarna kry jy hulle almal om oor die volgende dinge te skrywe: godsdiens, posie, die sedeleer, wetenskap, filosofie, die skepping van die heelal en waarheen dit gaan en vra hulle om sommer so n paar dinge by te voeg oor waar hulle meen dit alles sal eindig.

 

Vervolgens is dit vir jou nodig om al die inligting te versamel en dan o, terloops, jy moet hierdie mense van mekaar afsonder sodat hulle nie telefonies of telegrafies kan kommunikeer nie moontlik net oor jare heen mondelings oor te dra. O ja, jare jy versamel al hierdie goed oor n tydperk van omtrent anderhalf duisend jaar en die hele ding word in een boek saamgestel. Wat sal jy dan h? Ek weet wat jy sal h jy sal sit met die deurmekaarste spul rommel wat jy al ooit in jou lewe tegekom het, met mense wat mekaar totaal en al weerspreek! Ek stel voor jy neem n biologie handboek van 60 jaar gelede en vergelyk dit met een van vandag. En dan is dit maar net 60 jaar! Maar dit is nie wat jy vind as jy die Bybel lees nie. Hoe meer jy hierdie boek lees, hoe meer gewaar jy die ongelooflike eenstemmigheid daarvan. Want hoe meer jy jou daarin verdiep, hoe meer ongelooflik gedetailleerd is dit en jy vind dat daar nie 40 mense is wat dit geskryf het nie, maar Een Persoon.

 

Die Bybel: Jou Wetenskapboek

 

Die Bybel is wetenskaplik akkuraat. Die God van die Bybel is die God wat die heelal geskep het. Ware wetenskap en Skrif sal altyd ooreenstem beide van hulle het dieselfde Outeur! Geen verklaring in die Skrifte is wetenskaplik onjuis nie. Wetenskap kan die wat tabelleer, die hoe ontleed en die waarom ondersoek, maar dit kan ons nie die waarvandaan verklaar nie, nog minder die rede waarom die heelal bestaan nie. Dit kan nie s wie jy is of waarom jy hier is nie. Dit kan vir ons s wat ons in staat is  om te doen, maar nie wat ons behoort te doen nie.

 

Ten tyde van die skryf van die Bybel het die mense gedink die wreld is plat en word opgehou deur drie olifante. Iemand het gevra, wat hou die wreld op? Iemand anders het ges, Drie olifante. Toe het iemand gewaag om te vra, En wat hou die olifante op?? Iemand het geantwoord, n Groot skilpad. En so het die vroe wetenskappe gegroei. Luister nou na wat God ges het. Onthou, wat volg was nie in die afgelope honderd jaar geskryf, of selfs nie in die afgelope duisend jaar nie. Dit kom van oor die 2500 jaar gelede Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? Hy sit bo die kring van die aarde.(Jesaja 40:21-22). [Die kring van die aarde lui bokant die hemelkoepel in n ander vertaling.] Ook, God sprei die hemel uit oor die le ruimte, Hy laat die aarde hang waar niks is nie. (Job 26:7). Nou ja, soveel te s vir olifante se aandeel!

 

Daar is baie ander verbasende wetenskaplike feite in die Skrif, wat aangedien is eeue voordat dit deel geword het van die mens se kennis.

 

Argument Versmelt

 

Maar die dag van die Here sal kom soos n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. (2 Pet. 3:10). Hierdie einste vers is byna n eeu gelede gebruik om te bewys dat die Bybel nie goddelik genspireerd kon wees nie want, Hoe kan daar n groot genoeg vuur wees om die hele aarde te verbrand? Verspotte visser! Dit het meer as nog twee geslagte geduur voordat wetenskaplikes hulle agterstand ingehaal het oor wat God deur Petrus gespreek het, want n kernreaksie kan werklik selfs die basiese boustene van materie laat versmelt. God het geprofeteer hoe die wreld aan sy einde sou kom.

 

Trouens, twee verse later vind ons hierdie woorde, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. (vers 12). Weet jy wat die woord vergaan beteken? In die oorspronklike Grieks beteken die woord letterlik losknoping. Hier is dus n kernfisika-stelling deur n visser! Hierdie en talle ander voorbeelde toon aan ons hoedat die Here onoortreflike kennis en wysheid in Sy Woord opgesluit het.

 

n Spul Gelukkige Raaiskote?

 

As daar nou een ding is wat die Bybel durf doen, wat geen ander boek in die heelal doen nie, dan is dit om die toekoms presies te voorspel. God kan die situasies en omstandighede van die geskiedenis rangskik om patrone tot stand te bring wat neergel is voor die grondlegging van die wreld. Die bre trekke van baie van hierdie patrone word in die Bybel geopenbaar.

 

Daar is ongeveer 3,856 verse in die Skrif wat regstreeks of onregstreeks handel oor profesie omtrent een uit elke ses verse vertel van toekomsgebeure! God se uitdaging aan die wreld is, Want Ek, die HERE, Ek sal spreek - wat Ek as woord spreek, dit sal gebeur (Sien Jer. 28:9; Ese. 12:25, 24:14). Boeddhiste, Confucianiste en Moslems het elk hul eie heilige geskrifte, maar daarin is die element van profesie klaarblyklik afwesig. Die vernietiging van Tirus, die verwoesting van Jerusalem, die val van Babel en Rome was elkeen akkuraat voorspel in die Bybel en is tot in die geringste besonderhede vervul.

 

Net in die kort aardse lewe van Jesus alleen vind ons oor die 300 vervulde profesie. Die kanse dat hulle almal per toeval in een persoon sal saamval, is belaglik. Met die wet van toeval is die konserwatiewe kanse dat selfs net 48 van daardie profesie deur een man vervul sal word, een in 10157. (Dit is 1 gevolg deur 157 nulle!!!). Laat ek probeer om jou n idee te gee van hoe ontsaglik groot hierdie getal is.

 

Kom ons neem n baie klein voorwerpie, s maar n elektron. (Elektrone is s klein dat jy sal 2 kwadriljoen van hulle in n ry moet plaas om een duim [25,4 mm] ver te strek.) Kom ons keer nou terug na die syfer 10157.

 

Sou jy probeer om hierdie enorme aantal elektrone in n groot hoop op te stapel, sal dit 10,000,000,000 keer groter wees as die heelal soos dit aan ons bekend is wat volgens wetenskaplike berekeninge 6,000,000,000 ligjare in deursnee is. (n Ligjaar is die afstand wat lig afl in een jaar terwyl dit teen n spoed van 186,000 myl per sekonde beweeg [299,338 km per sekonde].)

 

Neem nou net een elektron uit die hoop en kleur dit rooi. Roer dit dan terug in hierdie hoop saam met al die ander vir n duisend jaar. Blinddoek dan n man en stuur hom in om daardie een aan te wys met die eerste probeerslag! Onmoontlik? Hierdie is n voorstelling van dieselfde kans wat een man sal h om te lewe en sterwe ooreenkomstig net 48 van die profesie aangaande die Messias, sou dit net per toeval gewees het. Die Skrif voorspel spesifiek gebeurtenisse en voorvalle wat net so hedendaags is as mre se nuusvrystelling.

 

Geen Ander Gevolgtrekking

 

Jy kan enige toets wat jy wil op hierdie Boek aanl en niks is naastenby in dieselfde kategorie nie, nie eens van dieselfde stoffasie nie. Dit is nie maar net n boek nie dit is God wat gespreek het in die geskiedenis en dt is hoekom Hy s Sy Woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard! (Heb. 4:12). Slegs die 66 boeke van die Skrif dra hierdie goddelike stempel. Daar is geen werkstuk van die mens in enige taal wat selfs naastenby n ooreenkoms toon met die ingewikkelde samestelling en ontwerp van die Bybel nie. Die feit bly staan net n oneindige verstand kon hierdie Boek van alle boeke bedink het.

 

Die Bybel is n boek met n universele boodskap vir alle mense. Dit is die enigste bundel waar n kind en n geleerde ewe veel behae in kan skep. Die opsigselfstaande, lewensverwante beginsels daarvan kan in enige land werk, skeidsmure van kultuur en ras te bowe kom om vrede, liefde, vreugde en vergifnis te bewerkstellig. Net die Bybel kan slegte mense van binne goedmaak, die rebel in n heilige verander.

 

Die allergrootste stawing van die Bybel is die verskil wat die boodskap daarvan in jou lewe kan maak. As jy dit nog nie gedoen het nie sal jy die Heilige Gees van God vra om die waarheid van Sy krag aan jou hart te openbaar deur die inhoud van die Bybel? Maar bid in alle eerlikheid, God, of hierdie U Woord is of nie, weet ek nie, maar as dit wel is, en U my kan help, toon Uself aan my terwyl ek lees, en God sal jou ontmoet in n lewende vertoning van Sy werklikheid. U

 

 


 

GEESTELIKE OORLOGVOERING

deur Dean Sherman

 

Jy glo miskien dat geestelike oorlogvoering net bedoel is vir Christene wat hulle toevallig met sulke dinge besig hou of vir onbekende sendelinge wat in donker, heidense plekke werk. Dit spyt my om dit moet s, maar dit is net nie so nie. Ek wens ons kon almal in Sprokiesland woon, maar ons kan nie. Daar is n regte duiwel en daar is regte demone. En elke Christen is in n werklike oorlog gewikkel n desperate stryd op lewe en dood met n boosaardige vyand.

 

Miskien sal jy s: Wel, ek is nie so seker dat ek daarvoor gereed is nie. Dit is nie my roeping nie, my belangstelling is musiek. Of jy dink verkeerdelik, As ek die duiwel met rus laat, sal hy my met rus laat. Maar die oorlogvoering is aan die gang en ons is in die midde daarvan, of ons nou daarvan hou of daarmee saamstem of nie. Dit is nie maar net vir sommige Christene nie en dit is nie maar net somtyds nie. Die stryd is aan die gang vir elke Christen, 24 uur per dag 7 dae n week, 365 dae in n jaar. Jy is in n geestelike oorlogvoering gewikkel of jy dit nou weet of te nie die Bybel stel dit onomwonde in Efesirs 6:10-18: Eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees - dit is die woord van God - terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

 

Dit is n wekroep vanuit die Bybel vir elkeen van ons! Wees te alle tye waaksaam. Wees sterk. Neem jou wapenrusting op Jy is midde in n woedende oorlog! En die aanval word nie deur mense geloods nie maar deur onsigbare wesens. Daar is n naamlys in die hel en jou naam is daarop. Dit is interessant dat die woord vertaal met worstelstryd in die Skrif hierbo aangehaal om die konflik te beskrywe, ook stoei (wrestle in die Engelse vertaling) beteken. Die mees gedissiplineerde atlete wat ek ken is stoeiers. In voetbal, korfbalspel en vele ander sportsoorte, word die deelnemers n rustyd gegee om hul asem terug te kry. Maar nie vir stoeiers nie. Die stoeier moet in n puik fisiese toestand wees. Sodra hy in die kryt is kan hy nie vir n enkele oomblik sy waaksaamheid verslap nie, of sy opponent sal hom teen die mat vaspen.

Christene kannie s, Rustyd duiwel, ek het nodig om asem te skep! Hy neem nie naweke of Maandae n dag af nie. Hy sal nie met jou genaakbaar wees omdat jy pas n tragedie of n verlies ervaar het nie. Dit is eintlik presies dan wanneer hy dinge vir jou warmer sal maak. Trouens, hy is die oorspronklike skop-hulle-terwyl-hulle-oml persoon. Hy is boosheid sigself. Hy het geen gevoelens van genade, simpatie of enige besef van wat dit beteken om n regverdige geveg aan te knoop nie. By hom is daar geen vooraf inoefening of opwarming nie. Satan is in n egte stryd met elkeen van ons gewikkel. Dit is vir ons nodig om die Drie Ws van geestelike oorlogvoering aan te leer sodat ons kan terugveg.

 

DRIE Ws VAN GEESTELIKE OORLOGVOERING

 

WAARNEEM: Om te kan waarneem dat jy in n oorlog gewikkel is, maak n groot deel van die oorwinning uit, want om te weet wat die vyand se taktiek is, is om in die lig te wandel en die duiwel werk in die duisternis. Die duiwel trek voordeel uit ons onkunde, maar waar daar lig is kan hy nie doen wat hy beplan het nie.

Die Bybel leer ons om waaksaam te wees, wat beteken om wag te hou. Ons moet te alle tye ons o op Jesus gevestig hou maar ook die duiwel dophou. Die Bybel s vir ons om nie onkundig te wees nie maar eerder om vas te staan teen die duiwel se planne. Die vyande teenoor wie ons te staan kom is nie maar net slegte aanvoelings, of  negatiewe geeskrag in die heelal, of  die donker kant van die duistere mag nie. Hulle is persoonlikhede wat dink, praat, luister, oplet en strategie beplan. (2 Kor. 2:11; Ef. 6:11).

 

As ons oplet, sal ons die vyand se strategie waarneem in ons lewens asook in die gemeenskap. Sien jy n patroon van gekrenktheid en verwerping in jou lewe? Of miskien is jy gepla met selfmoord gedagtes, of deur die langsaam dodelike ontvlugting van dwelms en sterk drank. Wil dit voorkom of iets altyd gebeur om jou familie of kerk twistende te hou? Dan moet jy soek na die vyand se strategie en die patrone waarneem. gaan dan na die tweede W.

 

WEIER: Om Satan weg te wys, hom te weier, is passiewe oorlogvoering. As jy eers waargeneem  het wat sy bedoelinge is, keer jou rug daarop en vermy dit. Draai weg en begin om die Here te aanbid en Hom te verhef. Weier om gekrenk te voel. Weier om toornig te word. Laat dit net verbygaan. Dt is oorlogvoering. Daar is niks wat die duiwel gouer verslaan as om te ignoreer wat hy besig is om te probeer aanhits nie.

 

WEERSTAAN: Hierdie is aktiewe oorlogvoering! Ons word aanges weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. God gaan dit nie vir jou doen nie jy moet dit self doen. Praat met hom en s, Duiwel, ek sny hierdie strategie af in die Naam van Jesus. Jy doen dit nou al 15 jaar lank aan my, maar ek is agter jou aan en nou IS DIT VERBY! Hy sal dit miskien nog ses keer probeer, maar wanneer jy hom oorreed het dat jy oortuig is van jou geestelike gesag, sal hy ophou. (Jak. 4:7; 1 Pet. 5:9).

 

HOE OM GEBALANSEERD TE BLY

 

Hoe gaan ons die stryd aanvoer sonder dat ons demoonjagters word? Daar is twee uiterstes om te vermy. Sommige mense neig om die duiwel vir elke teenspoed te blameer en altyd te veronderstel, dis n demoon! Die swaarmoedigheid en terneergedruktheid maak n indruk op hulle. Hulle ken al die geeste en ondergeskikte geeste. Dit kan n ongesonde beheptheid wees.

 

Maar daar is andere wat nooit erken dat die duiwel enigiets doen nie. Hulle wil nie eens daaroor dink nie. Hulle s, moenie dat ons aan die duiwel publisiteit gee nie! Kom ons hou net ons o op die Here. Miskien is hulle bang of straks wil hulle nie wees soos sommige van die demoonjagters wat hulle ken nie. Ongelukkig kan jy nie van die vyand n onwerklikheid maak deur te weier om waar te neem dat hy daar is nie.

So, hoe bly jy gebalanseerd? Moenie veronderstel die duiwel sit agter iets nie, maar moet ook nie weier om dit as n moontlikheid te oorweeg nie. Hoe sal jy weet? Vra God. Wanneer Hy jou wys, dan is dit wat die Bybel noem onderskeiding.

 

Wees bewus van wat die duiwel doen, maar moet nie benvloed word deur sy werksaamheid nie. Om daarvan bewus te wees sal jou nie benadeel nie die Bybel verwys gedurig na demone en Satan. Maar as jy in die listige strik trap van benvloed te wees, het Satan jou aandag op hom gevestig. Dan sal dit vir jou in jou gemoed uitloop op n groot, ingewikkelde duiwel en n betreklike klein God. Vind uit wat die duiwel doen, maar bestee meer tyd in die oordenking van God en Sy grootheid. 

 

OORLOGVOERING: VERDEDIGEND EN AANVALLEND

 

Ons moet die duiwel op twee fronte oorwin: op die verdedigende en die aanvallende. God het aan ons strydmiddels en wapenrusting gegee, wat beteken dat ons vir beide toegerus is. As jy n Christen is, dan is jy gereed! God is ons wapenrusting, geregtigheid, redding en waarheid. Onthou, Hy wat in julle is, is groter as hy wat in die wreld is. [1 Joh. 4:4]. Ons kan kragtig (word) in die Here en in die krag van sy sterkte. [Ef. 6:10]. laat die swakke s: Ek is n held. [Jol 3:10]. want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. (2 Kor. 10:4).

 

Verdedigende oorlogvoering het met jou as individu te doen. Om n alledaagse gesegde aan te haal, die duiwel haat jou en het n aaklige plan met jou lewe! Efsirs 6:13 s, en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. In sport is die verdediger se taak om voor die doelpunt te staan en die opponent uit te hou. Ons worstel nie om gered te word of gered te bly nie. Dt is n gawe van God se genade en Hy weerhou ons van te struikel. Maar ons moet ons verbintenis verdedig teen die vyand se aanvalle, leuens, verleidings en versoekings. Ons moet uitroep, ek staan onversetlik duiwel, en hier gaan jy nie deurbreek nie!

 

DRIE AREAS OM TE VERDEDIG

 

JOU GEDAGTES. Die duiwel is lief om gedagtes in jou verstand te plaas. Jy kan wedergebore en hemel-bestemd wees, maar as jy verkeerde gedagtes koester, is jou doeltreffendheid op aarde grootliks ingekort. Ons moet oorlog voer teen gedagtes wat nie met die waarheid strook nie. Ontleed jou gedagtes. S net vir jouself, Haai, gedagtes! Waar het julle vandaan gekom? As dit sulke gedagtes is soos hoogmoed, vrees, ongeloof, wellus, depressie of veroordeling, moet dit eenvoudig verwerp word. Dit is iets wat jy self moet doen. Weier om daarby stil te staan. Rig jou gedagtes op God en maak hulle in ooreenstemming met Sy woord (2 Kor. 10:3-5).

 

JOU HART. In hierdie geval word met jou hart bedoel jou gesindheid en emosies. Verkeerde gesindhede is moordenaars. Uit Efsirs 4:25-27 leer ons dat ons as Christene die duiwel n vatkans gee as ons nie met ons verkeerde gesindhede afreken nie. Aanmatigende, opstandige, onvergewensgesinde en twissoekerige gesindhede maak n deur oop vir die vyand om in te dring in ons lewens, huwelik, kerk, nasie en wreld.

 

Die duiwel het slegs toegang tot die wreld deur mense se sonde en selfsugtigheid. Jesus het 2000 jaar gelede elke demoniese mag oorwin aan die kruis maar Satan is nog steeds werksaam in die presiese mate waartoe mense hom toelaat. Ongereddes is nie die enigstes wat hom toelaat om te werk nie. Christene laat hom toe om te werk wanneer hulle nie met hul verkeerde gesindhede afreken nie. Efsirs 4:26 s vir ons, laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. Ons moet dus met ons verkeerde gesindhede op n gerelde grondslag afreken soos om gereeld te stort of ons tande te borsel. Dit is iets wat ons moet doen. Julle het die oue mens met sy werke afgel en julle jul met die nuwe mens beklee [Kol. 3:9,10]. Dit hou die duiwel toegesluit. Spreuke 4:23 s, Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word

 

JOU MOND. Die mond is n magtige instrument en die duiwel weet dit. n Mens se mond het geestelike krag f ten goede, f ten kwade. Uit dieselfde mond kan sen kom, of vervloeking [Jak. 3:10]. Ons woorde kan n hulpmiddel wees vir die menslike gees, die Heilige Gees of n bose gees.

Die vyand skep daarin behae om ons aan te vuur tot die uitspreek van ongeloof, laster, kwaadpratery en bytende sarkasme. Menigeen van ons dra die wonde van kwetsende dinge wat jare gelede aan ons ges is. Moenie toelaat dat die duiwel met jou mond verwensinge uitspreek nie. Dink na! Bid saam met Dawid in Psalm 141:3, HERE, stel n wag voor my mond, bewaar die deur van my lippe.

 

INNEEM VAN DIE POORTE VAN DIE HEL

 

Aanvallende oorlogvoering is gemik teen die wreld om jou heen. Dit is oorlogvoering wat uitgevoer word om God se Koninkryk in die gemeenskap te bevorder. In sport probeer die aanvaller om n weg te vind oor, onder, om of deur die opponent tot by die plek waar punte aangeteken word. Kom dit by Christene sover dit geestelike oorlogvoering aangaan, doen baie van hulle ongelukkig slegs verdediging. Hulle hoop maar net om die duiwel van hulle lyf af weg te hou van Sondag tot Sondag. Hulle bid dat die wedstryd nul elk sal eindig. Hoe vervelig! Kom ons neem n houding in van aanvallende optrede. Dt is wat Jesus in Matths 16:18 beskryf het, op hierdie rots sal Ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk [hel] sal dit nie oorweldig nie. Aanvallende oorlogvoering is om die inisiatief te neem teen die poorte. Hulle sal dit nie oorweldig as ons teen hulle optrek nie maar hulle sal staande bly as ons nie aanval nie! Ons benodig strategie van gebed en diens om die poorte van die doderyk stukkend te breek. n Lys van hierdie poorte verskyn in Efsirs 6:12. Kom ons kyk daarna.

 

DIE WRELDHEERSERS

 

Die vyand is agter gesag aan want hy wil oor die hele wreld heers. Menslike strukture en die leiers daarvan is bronne van gesag, derhalwe poog hy om hulle te beheer. Sy vernaamste strategie is die aanwys van wesens van die geesteryk om bestaande gesagstrukture aan te val sodat hy deur hulle kan werk. Die hele samelewing is saamgestel uit gesagstrukture: die huwelik, huisgesin, kerk, skool, besigheid, stamme, klubs, media, vakunies, stede en nasies. Wesens van die geesteryk  word aangewys om hierdie strukture gevange te neem en te beheers.

 

Soos die mure rondom n antieke stad, is gesag die muur rondom elke struktuur in die samelewing. Wanneer gesag goddeloos is of in duie stort weens verwaarlosing of oproer, kan die duiwel die mure deurdring. Derhalwe is jy besig met geestelike oorlogvoering deur n goeie leier of onderdanige volgeling te wees. Romeine 13:1-3 dui aan dat goeie gesag die aanval van die vyand verhinder. Ons verrig ook geestelike oorlogvoering deur te bid vir daardie strukture en vir ons leiers wat in die bres staan en die stukkende mure weer herbou (Eseg. 13:3-5; 22:30).

 

VORSTELIKE OWERHEDE

 

In Danil 10 is daar n engel wat pas in die hemele n stryd gevoer het met n wese wat die vors van die koninkryk van die Perse genoem word. Later in daardie hoofstuk word na die vors van Griekeland verwys. As daar destyds vorste van Persi en Griekeland was, dan is daar ook vandag vorste van Londen, Los Angeles, Japan, Texas en ander streke. Die Bybelse gebruik van die woord owerheid wat beteken n spesifieke gebied deur n vors regeer toon dat Satan se magte geografies, en ooreenkomstig mense se indeling in die gemeenskap, toegewys is. Dit is hoekom jy op n grens in Afrika kan staan met jou tone in n land waar duisende elke week gered word; en met jou hakke in n land waar daar byna geen Christene is nie.

 

Om hierdie vorste te beveg, moet ons geografies en volgens die indeling van mense bid. Die indeling van mense bestaan uit enige bepaalde groep met n gemeenskaplike band in die samelewing: kinders, senior burgers, vlugtelinge, homoseksuele, rassegroepe, taalgroepe, of beroepsgroepe. Die vyand ken elkeen en hou hulle in die oog as teiken vir n spesifieke aanval. Elke Christen behoort n student van aardrykskunde te wees hoe anders sal ons die vyand kan terugdryf?

Ons het die vyand sonder enige teenstand laat werk in baie van sy bedrywighede. Hy het sistematies mense-groepe en strukture mislei, gebind en vernietig vir wie geen Christen nog ooit gebid het nie, laat staan nog gedien het. Die poorte van die hel kry die oorhand. Ons het die gesag om die poorte plat te slaan, maar ons moet hulle uitken en aggressief tot die aanval teen hulle oorgaan. Ons moet elke mense-groep met gebed en diens teiken.

 

MAGTE OF VESTINGS

 

Hoe meer ons sondig, hoe meer kry die vyand n houvas op ons. Trouens, hy sal vasklem ooreenkomstig die soort kwaad waaraan ons onsself oorgee. As n stad sigself oorgee aan toorkuns, kan die vyand n mag van toorkuns toewys. As n kerk sigself oorgee aan onenigheid en verdeeldheid, word n vesting van onenigheid opgestel. Hierdie vestings kan posvat by enkelinge, families, stede of nasies orals waar mense self kies om hulle toe te laat.

 

God kan die oorheersende magte in n gegewe situasie openbaar. Dan kan ons ons gesag gebruik om hulle te verbreek in die Naam van Jesus. Somtyds kan ons verbreek dit wat n familie, stad of kerk vir jare gebind het. Die uitken van hierdie magte help ons ook om hulle invloed te vermy en in die teengestelde gees te lewe. Byvoorbeeld, as die mag hebsug is, dan gee ons oorvloediglik. As dit hoogmoed is, dan verootmoedig ons onsself. Hierdie is n kragtige manier om vestings te verbreek.

 

KRAGTE VAN DIE DUISTERNIS

 

Een van Satan se vernaamste taktieke is om mense se verstand in duisternis te hul. Hy is die vader van die leuen en n bedrier. Miljoene is bonatuurlik verblind deur die ingewikkelde netwerk van leuens wat hy saamgestel het soos atesme, evolusie, dwaalleringe, sektes, filosofie en al die wreldgodsdienste.

Dit is hoekom dit so belangrik is om die waarheid uit te leef en die Evangelie te verkondig. Geestelike oorlogvoering kan nie geskei word van evangelisasie nie. As ons die duisternis uitgewis wil h, moet ons die lig daarin laat skyn. Christene wat toegewings maak help die vyand omdat mense nie die lig kan sien nie. Daar is wesens van die geesteryk wat poog om jou daarvan te weerhou om die Evangelie te verkondig. Dit is waarom meeste Christene dit nooit doen nie. Deur gebed kan ons die duisternis wat hang oor mense se verstand terugdryf sodat ons die waarheid kan deel in liefdevolle en geskikte maniere.

 

AANWENDING VAN MAG

 

Wat kan ons doen omtrent al hierdie dinge? Toe God die mens geskape het, het Hy hom n vrye wil gegee. Ingesluit in daardie vrye wil was mag oor Planeet Aarde. Psalm 115:16 verklaar, die aarde het Hy aan die mensekinders gegee. Ons het die ontsagwekkende mag om te kan kies. As ons sondig en selfsugtig optree, laat ons die vyand toe om te werk. Maar as ons ons vrye wil en mag uitoefen in die Naam van Jesus, kan ons die vyand uitdryf. So eenvoudig is dit. Adam het sy mag gebruik on aan God ongehoorsaam te wees en so die deur geopen vir die vyand om op aarde te werk deur mense.

 

Jesus het gekom om die mag terug te neem wat Adam weggegee het. Kolossense 2:15 deel ons mee dat Jesus die duiwel ontwapen of gestroop het van alle mag. Jesus het Sy lewe gegee om die werke van Satan te vernietig wat, soos Jesaja 61 dit vermeld, eenvoudig die eindresultate is van die mense wat hulself oorgegee het aan sonde en selfsug.

 

N die Opstanding het Jesus daardie herwonne mag aan ons gegee in Sy Naam. Dit beteken dat God alles gedoen het aan Satan wat Hy gaan doen behalwe om hom te straf aan die einde! Die res hang van ons af. God het ges: Maak julle die siekes gesond. Julle moet die demone uitdryf. Bid julle vir die Koninkryk om te kom en vir die wil van God om te geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat julle ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. Ek gee julle mag oor al die krag van die vyand. (Jak. 4:7; Luk. 10:9, 19; Mat. 6:10; 16:19; Joh. 20:21-23).

 

God soek vir n ler mense wat hulle mag ken en dit sal uitoefen. As ons nie die wapens opneem om die vyand te verdryf nie, sal hy in beheer bly. Soos met die Land van Belofte gee God die oorwinning, maar die mense moes die geveg behartig. Dit is nodig dat ons vir die duiwel kwaad genoeg word sodat ons hom toegang sal weier deur verdedigende oorlogvoering en hom dan sal uitstoot met aanvallende oorlogvoering.

 

Waar is die mense wat in die bres sal tree vir die strukture, die magte verbreek, die vestings afbreek en die duisternis uitdryf? n Poliesman se mag is vir hom van geen nut as hy maar net die hele dag in sy voertuig rondry nie. Hy moet dit uitoefen. Deur kragtige gebede en deur die vyand te weerstaan en sy strategie in die kiem te smoor, sal ons veranderinge sien in families, in stede en in die wreld. Wees so spesifiek as wat jy enigsins kan in geestelike oorlogvoering. Laat die Heilige Gees jou lei en jou aanwakker soos wat jy die magte van die duister laat retireer; en bid die Koninkryk af in die harte van mense. U